Vertaal/Translate/Select your language

Vinaora Visitors Counter

662802
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles
46
376
1615
204297
9414
15606
662802

Your IP: 18.234.51.17
2019-05-23 02:04

Lodewijk Evertse Heystek en Anneke Leendertse Kamerman; beijde kloeck ende gesont van lichamen

 

Wie in een archief een notarieel document tegenkomt waar na een inleidende datering en het beschrijven van de comparanten de tekst luidt:

 

“beijde kloeck ende gesont van lichamen, haer verstandt, redenen ende memorie seer wel machtich sijnde ende volcomentlijk gebruijckende, als opentlijcke scheen ende bleke, ende men anders niet en conde bemercken. Te kennen gevende sij comparanten, niet sekerder te sijn dan de doot ende niet

onsekerder dan den tijt ende uijre vandijen; willende daeromme van deser werelt niet scheijden voor ende alleer sij gedisponeert hadden van hare tijtelijcke goederen, hen bij Godt almachtich op deser aerde verleent ofte noch te verleenen. Verclarende ’t selve te doen uijt hare vrije eijgen ende onbedwongen wille, sonder inductie ofte persuasie van ijemanden. Bevelende alvoren hare zijelen, uijt desen sterffelijcken lichame verscheijden sijnde, in de grondeloose barmherticheijt Godes ende hare lichamen de aerde.”

 

weet dan meteen te maken te hebben met een testament uit vroeger eeuwen. Het is een standaardtekst die wellicht per notaris tekstueel iets verschilde maar inhoudelijk gelijk was. Over het algemeen werden testamenten opgemaakt op het kantoor van een notaris. Was een comparant daartoe vanwege bijvoorbeeld ziekte niet in staat, dan trok de notaris, of andere daartoe bevoegde personen, naar het woonhuis van de testateur of testatrice en werd daar de laatste wil beschreven en samen met getuigen ondertekend.

 

Archiefonderzoek

Veel van de documenten die bewaard zijn gebleven in de archieven van het Land van Altena, zijn in de loop der jaren door onderzoekers van de Heijstekfamiliestichting bladzijde na bladzijde doorgenomen. Daarbij zijn ze een keer terecht gekomen bij een testament dat op de 7e maart 1758 in het huis van Lodewijk Heijstek en Anneke Kamerman door de plaatselijke Schepenen is opgetekend. Anneke lag daar ziek op bed. Het testament dat toen is opgesteld zouden we nu een “langstlevende testament” noemen. Gelukkig voor de betrokkene herstelde Anneke van haar ziekte en zou zij nog zevenentwintig jaar na dato leven.

 

 

Transcriptie testament

Op den sevende maart seventienhondert en achtenvijftigh sijn wij Jan van Ouwerkerk en Willem van de Koppel scheepenen van Emmichove (in absentie van onsen schout de heer A. Hanedoes) ten versoeke van Lodewijk Heijsteck en Anneke Leendertse Camerman eghte liede en onse inwoonders ten haaren huijse en woonsteede aan den nieuwendijk gecompareert en aldaar de gemelte Anneke Leendertse Camerman bevonde siekelijk na den lichame dogh bijde haar verstand en memorie wel maghtig sijnde soe ons ten tijde het passeere deese bleek en verklaarde sij requirante tot dato deeses geene testamente of andere bestellinge over haare tijdelijke goe­deren te hebben gemaakt en als nu daar van te willen disponeere soo verklaarde hij Lodewijk Heijsteck en sij Anneke Leedertse Camerman aan elkander over en weder te maaken en bespreeken dat de langhst leevende van haar bijde sal blijven in het volle besit van den geheelen boedel tot der tijt dat jonghste van haare kinderen die sij bij den andere in eghte hebben geteelt sal sijn gekomen tot de ouderdom van twintich jaare mits de langhst leevende ook verplight sal sijn de voorgeschreven kinderen eerlijk op te voede en te onderhoude te laaten leere naar kinders vernuft en langhst leevende vermogen en als het jonghste kind den voorgeschreven ouderdom bekomen sal hebben sal den langhst leevende van haar testateure gehouden sijn aan ider kind als dan in t leeven sijnde voor haar overleede vaders of moeders goed boven voorgemelte opvoeding te voldoen twee gulden en tien stuijvers en na t overlijde van de langhst leevende verklaarde sij testateure tot haare volkome erfgenaame alle haare na te laate kindere om haare nalaateschap egaal en in gelijke deele te erve dogh sal den boedel onverdeelt en in sijn geheel moeten blijven tot dat het jonghste kind als voorschreven daar uit tot sijn twintighste jaar gebraght sal sijn. Wijders verklaarde sij testateure elkandere over en weder den langhst leevende van haar bijde over de minderjarige in deesen te stellen tot vooght of voogdesse en bij aflijvighijt van den langhst leevende haar testaeure twee oudste soone met naame Everd en Leendert Hijsteck met alsulke maght als voogden na reghten compiteert selfs des noots ook om andere vooghden in plaats van aflijvige neffens haar te verkiesen secludeerende behoudens hunne eerwaardighijt de weeskamer schout en gereghte van deese plaats of waar het sterfhuijs moghte te vallen. Wijders verklaarde sij testateure dit te weesen haare volkomen uitersten wil begeerende dat den selve alsoo sal werden aghter volght t sij als testament codicil donatie causa mortis of anders soo als best en bondighst sal kome of moge bestaan alwaart dat de behoorlijke solemnitijte in deesen vereijst niet volkomen waaren geobserveert versoekende derhalve de uiterste weldaat te mogen verlange aldus gedaan en gepasseert ten tijde en plaatse als in t hooft deeses staat geexpresseert en bij ons scheepene onderlijkent.

 

 

Genealogie

Lodewijk Evertse Heystek, zoon van Evert Lodewijks Heijstek en Leijntje Gerits Craijo. Hij is gedoopt op vrijdag 12 september 1710 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop van Lodewijk Evertse was de volgende ge­tuige aanwezig: Bastiaantje Koekkoek. Lodewijk Evertse is overleden op dinsdag 7 december 1790 in Almkerk en Emmikhoven, 80 jaar oud. Lodewijk Evertse trouwde op zaterdag 14 januari 1730 in Almkerk met Anneke Leendertse Kamerman, nadat zij op vrijdag 30 december 1729 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Leendert Camerman en Jenneke Teeuwen de Weert. Zij is gedoopt op zondag 13 juni 1706 in Almkerk en Emmikhoven. Anneke Leendertse is overleden op zaterdag 28 mei 1785 in Almkerk en Emmikhoven, 78 jaar oud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van Lodewijk Evertse en Anneke Leendertse:

1 Evert Lodewijks Heijstek.

Hij is gedoopt op zondag 24 september 1730 in Almkerk en Emmikhoven.

2 Leijntje Lodewijks Heijstek.

Zij is gedoopt op zondag 30 november 1732 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop waren de volgende getuigen aanwezig: Jenneke Teeuwen de Weert en Leijntje Gerits Craijo (1680-1736).

3 Jenneke Lodewijks Heijstek.

Zij is gedoopt op zondag 30 november 1732 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop waren de volgende getuigen aanwezig: Jenneke Teeuwen de Weert en Leijntje Gerits Craijo (1680-1736).

4 Lijntje Lodewijks Heijstek.

Zij is gedoopt op zondag 14 april 1737 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Evertse Heijstek (1706-1767).

5 Leendert Lodewijks Heijstek.

Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1740 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop was de volgende getuige aanwezig: Hilleke Leendertse Camerman.

6 Jan Lodewijksz Heystek.

Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1744 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop was de volgende getuige aanwezig: Beatrix de Koning.

7 Lijsbeth Lodewijks Heijstek.

Zij is gedoopt op zondag 14 november 1745 in Almkerk en Emmikhoven. Bij de doop was de volgende getuige aanwezig: Mayke van der Pijl.

 

Originele testament

Hieronder kopieën van het originele testament van Lodewijk Evertse Heystek en Anneke Leendertse Kamerman zoals dat in een archief is aangetroffen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst Piet Heistek

Bewerking Fred Heistek

 

 

 
 
 
 

Reacties   

0 #2 Fred W. Heistek 08-11-2016 08:24
In vorige eeue het (in Nederland) nie elke familie 'n eie naam. Kinders het 'n persoonsnaam, byvoorbeeld Hendrik, Gerrit, Maertge of Anna. Daarbenewens het hulle 'n tweede naam wat ontleen is aan die vader. By seuns is die vadersnaam verleng met sz (= seun van) en by meisies met dr (= dogter van). Hierdie tweede naam is 'n patroniem genoem (patronymicum). In plaas van "sz" en "dr" is ook wel "se" geskryf.
Citeer | Melden aan beheerder
0 #1 Marie 07-11-2016 16:18
Wat interessante verhaal. Was die gebruik in der jare dat die vader se voornaam (in hierdie geval Lodewijks) as deel van die kind se naam gedoop word? Indien so, vir welke rede?
Baie dankie, dis werklik goeie geskiedenis wat aan ons gelewer word.
Citeer | Melden aan beheerder

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen