Seuns van Doornkom, Klipfontein, Leeuwdoorns, Lisbon, Vaalkop en Waaikraal

Joost Heijstek; vervolg

In mei 1879 slaat voor Joost Heijstek het noodlot toe. Nog maar 25 jaar oud overlijdt zijn vrouw Aletta Elizabeth du Plessis. Het is in het jaar dan in Afrika veel personen overlijden aan een malaria besmetting.

Ruim een jaar later, op 22 juni 1880, treedt Joost in Rustenburg voor de Nederduits Hervormde kerk in het huwelijk met Amarenthia Margaretha van Helsdingen van de Plaats Kroondal in Rustenburg. Het huwelijk werd gesloten door ds. G.W. Smits

Bij haar verwekt Joost tien nakomelingen.
Johanna Elizabeth (1882-1965)
Johannes Machiel (1884-1963)
Joost (1886-1975)
Simon Frederik (1887-1974)
Pieter Hendrik (1889-1962)
Hendrik Abraham (1891-1929)
Aletta Elizabetha Frederika (1895-1900)
Maria Elizabeth (<1903-<1984)
Amarenthia Margaretha (1903-1947)

Veel tijd om van zijn nieuwe huwelijkse staat te genieten was hem niet gegund. In het jaar van zijn huwelijk werd Joost Heijstek onder het bevel van generaal Piet Cronje van de Plaats Paardekraal naar Potchefstroom gezonden. Hij kreeg als opdracht daar onafhankelijkheidsproclamaties te laten drukken. In Potchefstroom braken schermutselingen uit. Joost kwam daar in terecht waarbij zijn paard letterlijk onder zijn billen werd doodgeschoten.

Aan het einde van de maand december is het onderdeel waartoe hij behoort naar Heidelberg verplaatst waar de voorlopige zetel van die Regering was. Vandaar werd hij geplaatst in Laingsnek. De plaats bereikte hij pas na de veldslag.

Slag om Majuba

De 27e februari 1881 is achteraf gezien voor Joost Heijstek een historische dag geworden. Hoe nam toen deel aan de veldslag en was een van de eerste burgers die de top van de plaatselijke berg bereikte. Anders dan de Boeren in kaki uniformen, droegen de Britten uniformen die geschikt waren voor bittere koude, maar niet voor tropische hitte. Het drong maar langzaam tot de Engelsen door dat ze er met hun rode uniformen en witte helmen als schietschijf bijliepen. De boeren dienden de Engelse op die dag een vernederende nederlaag waarbij generaal-majoor Sir George Pomeroy Colley sneuvelde. Het was de laatste slag uit de Eerste Boerenoorlog waarbij veel boeren en militairen het leven lieten. Van Joost is het nog bekend dat hij er bij stond toen het lichaam van de beroemde generaal werd geïdentificeerd.

President Paul Kruger

Na de vrede ging Joost Heijstek op huis aan en hield zich met de boerderij bezig. Voorafgaande aan eerder beschreven onteigeningen koopt Joost Heijstek in 1893 de boerderij Leeuwdoorns van Theunis Christiaan de Beer. Transportakte 1089 vermeld een grootte van 1468 morgen en een overdrachtsprijs van 160 pond. Voor de gemeente Rustenburg was Joost Heijstek van 1884 tot 1887 Lid van de Volksraad van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

Joost Heijstek was van vele markten thuis en oefende diverse beroepen uit. Zo neemt hij er kennis van dat er een functie als Staatsveilingmeester vacant is gekomen. Hij neemt de vrijheid zijn diensten aan te bieden door op 10 august 1886 een brief te schrijven naar president Kruger. Tot zijn vreugde wordt hij aangesteld.

Zijn eerste taak wordt het openbaar veilen van percelen en boerderijen van het dorp Randjieslaagte. Later werd dit Johannesburg genoemd.

Op woensdag 8 december 1886 vindt de openbare verkoping plaats. Bijgestaan door P.H.V. van Noorden opent Joost Heijstek de verkoop door de verkoopvoorwaarden voor te lezen. Zo laat hij zijn toehoorders weten dat het niet zal worden toegestaan de “Plaatsen” verder op te delen. De eerste boerderij die hij verkoopt is Randjieslaagte nr. 469. Hij veilt het perceel voor £10.17.6. Gedurende drie dagen verkoopt hij enige tientallen percelen voor een totale opbrengst van £13.000. Na afloop rapporteert hij dat aan de zogenoemde “Mynkommissaris” en meldt daarbij dat op vijftig percelen geen bod is gedaan en deze dus niet zijn verkocht.

Brief van Joost Heystek aan president Kruger voor de functie van Afslager

Na enige jaren van relatieve rust in het land, breekt in 1899 opnieuw een oorlog uit tussen de Boeren en de Britten. Deze zou tot 1902 gaan duren. Ook Joost Heijstek zou daarbij betrokken raken. De tragiek van deze en eerder gevoerde oorlogen was dat het de Boeren ging om hun land dat ze als eigendom beschouwden en de Engelsen om goud en diamanten. De Engelsen dachten de strijd eenvoudig te kunnen winnen, maar de Boeren kenden het terrein, waren meester te paard en vochten met een ideaal.

Wordt vervolgd